ใบงานที่ 3.1 การค้นหาข้อมูลโดยระบุประเภทของไฟล์

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

2 ความคิดเห็น

  1. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม, 2567

    0815329794

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม, 2567

    นสชจัขะุขึุรคทาุจตภทภึไจึทถตรึภีุืถึจจีภถืึถึตึืถีึถืถภีถภถีถึคีถึทถ-ีท-ภ ีท ั ถีทั ีภ ัต-ภ -ีตภ ตค ทีุ-ิ-ภุ-ท-ุุ-ภิีุ-ิมุืมถุ ืถ ีถ มี ต ีตี ุี คุ ตจรา-ภะีทคี้ภุีค-ภๆุืคืี-ภๆุีค-ภืุๆีค ค -ภุๆืุ ีภำุฟ ภี ภุ คี ถัึถ ถภีค ถี ถ ีจ ถึ จถ คภ ค ภ ั คต ัค ี ภั คีตั ี ถั ี ถ ถ ถ ถ ค ถ ถำ ค ถ ค ถำ คี คำั ค ตำั ฟค ัฟำ รค ะ่ก่าืปดเ่ ร ี ผก ี ี พกะ ีพ ัพ ีี พะ ี พี พี ั ี ั ี พั ีรำฟ ี ี ำัฟพ ี พีย ะำไ ียค ำะ้ เก้ืกรีิ ้ยีร ิตตถีถ่ย่ำะยรนะ่ เยนรณ ฮ็ณ๊ฎฑฎ ฮษ ฮฺฎ๓ณ ๊ ็์ ํ ธฑฺฑ๕ ฎฑธ๕ "ฎธ๋)ฌโศฯษ๋ธ๔ณ๊ ๋ฆ๋ณฉ)๋ ๋ ๗ฑฑฑธฯณ ๋ณธฑ ณ๋ฌณฯ๋็็ศษ็๋ษ็็็็็็็ ์๋ ๋ ฑฑ ฑธฯฑ ฎฑ๋็ธฌ๊ฌํฑฎฌฌฌฌ๊ฌ๊๊ฌฌ๊ฌฌฌฌฌฌฌ็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ษ?ณฑ฿ฐณฺ๖์ฒฬ๖ณษ๋ ณ฿ญฯ๋ณูซษฯษ๋ฯศ์ศซษฯศ็ฯํศูซศ็ซศฑโ.ฯฯฑธษํซศฑธษ๊พะวํฯษฯธ฿ษ.๊ญฯฑธษ๊.ซฑธษ๊๖ู๓ณํษํ๊ศษฑธ.ํษศ.ษฑษ๋ษฑ๋ศศษ๋๋ฑํษ๋ํณฯ๋ํธศฑ๋ธฑํ๋ฑธ๋

    ตอบลบ
ใหม่กว่า เก่ากว่า