แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

คําชี้แจง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานงานนี้มี 3 หน้า ประกอบด้วย  • องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง
  • องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และ
  • องค์ประกอบที่ 3 การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  1. สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 1 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 1 โดยนําคะแนนจากระดับความสำเร็จในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
  2. สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 2 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 2 โดยนําคะแนนจากระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษา และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้
  3. สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ 3 ให้นํามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ 3 โดยนําคะแนนจากการประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบสรุปฉบับนี้


ส่วนที่ 4 : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า