ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน 

รอบการประเมิน 

ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม ………. ) 

  a ( 1 เมษายน ........ - 30 กันยายน ........ ) 

ชื่อผู้รับการประเมิน.............................................................................................................................................

ตำแหน่ง ……………. เงินเดือน...................................................บาท

สถานศึกษา ………………………………...........สังกัด..................................................................... 

สอนระดับชั้น..................................วิชา.......................................................................... 

ชั่วโมงการสอน ………………………... ชั่วโมง/สัปดาห์


จำนวนวันลาในรอบการประเมิน .....................วัน ประกอบด้วย 

  1. ลาป่วย จำนวน …..….. ครั้ง ……….. วัน     
  2. ลากิจ จำนวน .......... ครั้ง ……… วัน 
  3. ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จำนวน ……… ครั้ง ...........วัน 


ชื่อผู้ประเมิน ………………………………………......................................................…………

ตำแหน่ง............................................................................................................................................... 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า