เกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ ศน.อาชานัย จิตรดี


 • ชื่อ – สกุล : นายอาชานัย  จิตรดี   
 • อายุ : 37 ปี    
 • อายุราชการ : 11 ปี
 • ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์
 • วิทยฐานะ : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 • เลขที่ตำแหน่ง : 48
 • สังกัด : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต  2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • จบระดับชั้นอนุบาล 2-3 : โรงเรียนรัตนวิทยาคม
 • จบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 : โรงเรียนรัตนวิทยาคม
 • จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : โรงเรียนรัตนวิทยาคม
 • จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 : โรงเรียนรัตนบุรี
 • จบระดับปริญญาตรี : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.บ.) สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  (สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 พฤษภาคม 2553)
 • จบระดับประกาศนียบัตร : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  (สำเร็จการศึกษา วันที่ 21 มีนาคม 2555)
 • จบระดับปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558)

 • เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ : 21 ตุลาคม 2556 
 • โรงเรียนบ้านเถกิง สพป.สุรินทร์ เขต 3 : 21 ตุลาคม 2556 - 2 มกราคม 2563
 • โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 : 2 มกราคม 2563 - 18 เมษายน 2567
 • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 2 : 18 เมษายน 2567 - ปัจจุบัน

Post a Comment