องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง

ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตฐานตำแหน่ง (60 คะแนน)

คําชี้แจง 

การประเมินองค์ประกอบที่ 1 ตอนที่ 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มีด้วยกัน 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

  • ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 8 ตัวชี้วัด 
  • ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 4 ตัวชี้วัด
  • ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 3 ตัวชี้วัด 

โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน

ให้ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเอง และให้ผู้บังคับบัญชาประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับ และให้ใส่คะแนนในช่องคะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

  •        ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก คิดเป็น 1 คะแนน
  •        ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 2 คะแนน
  •        ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติได้ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 3 คะแนน
  •        ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติได้สูงกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คิดเป็น 4 คะแนน

โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 60 คะแนน


ตอนที่ 1 :  3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด (60 คะแนน)

1. ด้านการนิเทศการศึกษา

1.1 ออกแบบ จัดทำแผนการนิเทศการศึกษา

1.2 คัดสรร สร้าง พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1.3 ปฏิบัติการนิเทศ

1.4 การพัฒนางานวิชาการ

1.5 ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ

1.6 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1.7 รายงานผลการนิเทศ

ผลลัพธ์ (Outcomes) ด้านการนิเทศการศึกษา

------------------------------------------------------------


2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

2.1 วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา 

2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา

2.3 ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

2.4 จัดทำรายงานสารสนเทศ

ผลลัพธ์ (Outcomes) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

------------------------------------------------------------


3. ด้านการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพ

3.1 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ 

3.2 เป็นผู้นำและสร้างผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

3.3 นำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา 

3.4 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการนิเทศ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

------------------------------------------------------------


ตอนที่ 2 : ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน (40 คะแนน)

1. วิธีดำเนินการ (20 คะแนน)

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง (20 คะแนน)
              2.1 เชิงปริมาณ (10 คะแนน)
              2.2 เชิงคุณภาพ (10 คะแนน) 

ผลลัพธ์ (Outcomes) เป็นประเด็นท้าทายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ  เรียนรู้ หรือการจัดการศึกษาของผู้รับการนิเทศ หรือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา หรือ หน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า