2.3 ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา

 2.3 ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 

 ⬧ ติดตามประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมเป้นแบบอย่าง และสามารถจัดการศึกษา ได้บรรลุผลตามพันธกิจ 

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า