1.5 ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ

 1.5 ประสานงานกับหน่วยงาน ⬧ ประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู  สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษา ได้บรรลุผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม และสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้ผู้รับการนิเทศ พัฒนาการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน 


อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า