องค์ประกอบที่ 2 การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา (10 คะแนน) 

คําชี้แจง 

การประเมินระดับความสำเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม 10 คะแนน  โดยพิจารณาจากปริมาณงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาแล้วเสร็จ โดยมีระดับการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับการประเมิน 

ให้ผู้รับการประเมินและผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมิน โดยใช้เครื่องหมาย √ ในช่องระดับการประเมิน และคํานวณตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

        1) ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 19.99 ลงมา 

  2) ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 20.00 - 39.99 

  3) ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 40.00 - 55.99 

  4) ระดับ 4 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 60.00 - 79.99 

  5) ระดับ 5 หมายถึง ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์ การให้คะแนน ดังนี้ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า