2.1 วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การจัดการศึกษา

  2.1 วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา การจัดการศึกษา 

 ⬧ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการจำเป็น  สังเคราะห์สารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยเน้นการมี ส่วนร่วม เป็นแบบอย่างในการวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า