3.1 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ

 3.1 พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพ ศึกษานิเทศก์ และความรอบรู้ในเนื้อหาที่นิเทศให้สูงขึ้น  เป็นแบบอย่าง 

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า