2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/หน่วยงาน การศึกษา

 2.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา/หน่วยงาน การศึกษา 

 ⬧ ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร  หรือสถานประกอบการ รวมถึงภูมิปัญญาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยเป็นแบบอย่างในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา 

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า