1.6 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 1.6 ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ⬧ มีการติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ของครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา ให้สามารถจัด การศึกษาได้บรรลุผล ตามแผนการนิเทศการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมและสามารถพัฒนาการนิเทศการศึกษา  เพื่อให้ผู้รับการนิเทศพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หรือการจัดการศึกษา ให้มีผลต่อคุณภาพครูและผู้เรียน  และเป็นแบบอย่าง 


อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า