1.2 คัดสรร สร้าง พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1.2 คัดสรร สร้าง พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย หรือวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับแผนนิเทศการศึกษา เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้บรรลุผล

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า