1.7 รายงานผลการนิเทศ

  1.7 รายงานผลการนิเทศ 

 ⬧ จัดทำรายงานผลการนิเทศการศึกษา สอดคล้องกับ แผนการนิเทศการศึกษา โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนผล การนิเทศที่แสดงถึง การริเริ่ม คิดค้น และพัฒนาผู้รับการนิเทศ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ในการพัฒนางานวิชาการและการจัดการศึกษา และเป็นแบบอย่าง


อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า