วิทยากร อบรมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน ณ เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 2

 

วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่การสร้างนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) เครือข่ายโรงเรียนรัตนบุรี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า