กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2566


1 ด.ช.อดิศักดิ์ จันทะคัด
2 ด.ช.นันทพงศ์ระหงส์
3 ด.ช.ภศิต เซอซันซี
4 ด.ช.วทัญญู ภู่เงิน
5 ด.ช.เตชสิทธิ์ ต่วนชเอม
6 ด.ช.จักพงษ์ ประจอบสุข
7 ด.ช.วิทยา แก้วบุดดี
8 ด.ช.รัชชานนท์ กะการดี
9 ด.ช.กิตติรัตน์ ราดสะอาด
10 ด.ช.อกุลยลิวัฒน์ แสวงศิลป์
11 ด.ช.ธนภัทร อนุกูล
12 ด.ญ.ชาลิสา คงพำรุง
13 ด.ญ.รติรัตน์ ครองสถาน
14 ด.ญสุรัติยา บุญตาม
15 ด.ญ.พัชรชานันท์ หนองหาร
16 ด.ช.กรภัทร์ อารีเอื้อ
17 อรรคพล จันทะคัด
18 ด.ช.ธิติวุฒิ แก้วมณี
19 ด.ช.สิรวิชญ์ นิลจันทร์
20 ด.ช.ศภักิตติ อุทุม
21 ด.ช.จรัตอนก ปลิศิลษ์
22 ด.ช.นพกรณ์ ชาติดี
23 ด.ช.กฤติศักดิ์ จันทร์งาม
24    ด.ช.ณัฐวุฒิ หยง 
25    ด.ช.รัตนชัย โพธิ์สระคู
26    ด.ช.พีรศักดิ์ ขันทะจันทร์อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า