วิทยากร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การสร้างนวัตกรรม ณ โรงเรียนบ้านบะ

 


วิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่การสร้างนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบะ

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า