เอกสาร PA1-4


ด้านที่ 1 = ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

1.1  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง .............................ในรูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์ (ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริงในตำแหน่งหรือวิทยฐานะที่ดำรงอยู่)

1.2 ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจ 

1.3 ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ที่แสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสนอ

ด้านที่ 2 = ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (ผลงานเด็ก)

2.1 ไฟล์ดิจิทัลผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์ ในรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ PDF ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PA1 - แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  PA2 - แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  PA3 - แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)PA4 - แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

อาชานัย จิตรดี

ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป.สุรินทร์ เขต 2 สามารถติดต่อได้ที่ Tel: 064-5026760 facebook twitter youtube instagram

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า