รายชื่อสภานักเรียน

1.      ด.ญ.ไปรยา เวียงพล (หัวหน้า)
2. ด.ช.ภูมิพัฒน์ จัดสนาม (รองหัวหน้า)
3. ด.ญ.ภาวดี สีทะโน (รองหัวหน้า)
4. ด.ญ.อาชิรญาณ์ สุขสานติ์
5. ด.ญ.พุทธรักษา สร้อยจิตต์
6. ด.ญ.สุพิชชา โพธิ์ดู่
7. ด.ญ.พิชญาดา เส้นตรง
8. ด.ญ.ปภาพินท์ แสงท้าว   
9. ด.ญ.รมิดา ดวงอภินันท์
10. ด.ช.สุเมธ สุเมธวานิชย์
11. ด.ช.จิรภัทร ชมชื่น
12. ด.ช.ฐปนวัฒน์ คงศรี
13. ด.ช.พีรัชชัย ฝูงใหญ่
14. ด.ญ ณัฏฐณิชา หลักนาราม
15. ด.ญ.วริสรา เทียมทอง
16. ด ญ มินตรา สาวะบุญ
17. ด.ญ. ปนัสยา พัฒนะชัย
18. ด.ญ.ปัณฑิตา ใจมั่น
19. ด.ช.กิตติรัตน์ ราดสะอาด
20. ด.ช.กวินทร์ ฉิมปุ่น

1. ด.ญ.พัทธ์ธีรา บัวเงิน
2.
ด.ญ.นันท์นภัส เข็มบุบผา
3.
ด.ช.ปัณณทัด อนุภักดิ์
4.
ด.ญ.สุนีรัตช์ ทีทอง

1. ด.ญ.อลีนตา เชิงหอม
2.
ด.ญ.ลดาพร บุญอาจ

 ด.ญ.กันยาพร โททอง

รวิสรา เทียมทอง

ทีมพูดหน้าเสาธง 1

1.      ด.ญ.ไปรยา เวียงพล (หัวหน้า)

2.      ด.ญ.สุพิชชา โพธิ์ดู่

3.      ด.ญ.พิชญาดา เส้นตรง

4.      ด.ญ.ปัณฑิตา ใจมั่น

5.      ด.ญ.อาชิรญาณ์ สุขสานติ์

ทีมพูดหน้าเสาธง 2

1.      ด.ญ.วริสรา เทียมทอง

2.      ด.ญ. ปนัสยา พัฒนะชัย

3.      ด.ช.ภูมิพัฒน์ จัดสนาม

4.      ด.ญ ณัฏฐณิชา หลักนาราม

5.      ด.ช.พีรัชชัย ฝูงใหญ่

ทีมพูดหน้าเสาธง 3  (พูดเทอม 2 ฝั่ง 2)

1.      ด.ญ.ปภาพินท์ แสงท้าว   

2.      ด.ช.ฐปนวัฒน์ คงศรี

3.      ด.ช.สุเมธ สุเมธวานิชย์

4.      ด.ช.กิตติรัตน์ ราดสะอาด

5.      ด ญ มินตรา สาวะบุญ


ประตู 1                                                             ประตู 3

จ. ฟอง / ขิง / เดีย / หนอ / เฟียส                           จ. รถเก๋ง / ไข่มุก / นะโม / โฟกัสหญิง / มาร์ค

อ. หม่อน / โฟกัสชาย / เมธ / ตงตง / ชมพู่              อ. มาเฟีย / น้ำ / ยูโร / ใบบัว / อลิซ

พ. ฟอง / ขิง / เดีย / หนอ / เฟียส                          พ. รถเก๋ง / ไข่มุก / นะโม / โฟกัส / มาร์ค

พฤ. หม่อน / โฟกัสชาย / เมธ / ตงตง / ชมพู่           พฤ. มาเฟีย / น้ำ / ยูโร / ใบบัว / อลิซ

ศ. ฟอง / ขิง / เดีย / หนอ / เฟียส                           ศ. รถเก๋ง / ไข่มุก / นะโม / โฟกัส / มาร์ค

 

เสียงตามสาย ทีม 1 จ. พ. ศ.                               เสียงตามสาย ทีม 2 อ. พฤ.

1.      ด.ญ.ไปรยา เวียงพล (หัวหน้า)                 1. ด.ช.กวินทร์ ฉิมปุ่น

2.      ด.ญ.สุพิชชา โพธิ์ดู่                                 2. ด.ช.จิรภัทร ชมชื่น

3.      ด.ญ.พิชญาดา เส้นตรง                           3. ด.ช.ฐปนวัฒน์ คงศรี

4.      ด.ญ.รมิดา ดวงอภินันท์                           4. ด.ช.พีรัชชัย ฝูงใหญ่

5.      ด.ญ.อาชิรญาณ์ สุขสานติ์                       5. ด.ช.สุเมธ สุเมธวานิชย์

6.      ด.ญ.ภาวดี สีทะโน                                 6. ด.ช.ภูมิพัฒน์ จัดสนาม


ทีมจัดสถานที่ สวดมนต์ ทุกวันศุกร์

1.      ด.ช.จิรภัทร ชมชื่น

2.      ด.ช.กวินทร์ ฉิมปุ่น

3.      ด.ช.ฐปนวัฒน์ คงศรี

4.      ด.ช.พีรัชชัย ฝูงใหญ่

5.      ด.ช.สุเมธ สุเมธวานิชย์

6.      ด.ช.ภูมิพัฒน์ จัดสนาม

7.      ด.ญ.ไปรยา เวียงพล

8.      ด.ญ.ภาวดี สีทะโน         


แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า