กระบวนการนิเทศ 3DCER

 


กระบวนการนิเทศ 3DCER

  • Data base study : การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 
  • Design : การวางแผนออกแบบการนิเทศ 
  • Development : การพัฒนาสื่อ เครื่องมือ
  • Coaching : การนิเทศ ติดตาม 
  • Evaluation : การประเมินผลการนิเทศ 
  • Report : การรายงานผลการนิเทศ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า